Voer uw zoekopdracht in

Voorwaarden voor gebruik

Banniere CGU

Land van Herinnering is een toeristische bestemming van herdenkingsplaatsen in vier Europese landen (België, Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Duitsland). De Fédération du Tourisme de la Province de Liège is als coördinator van het project Interreg V-A Grande Région Land of Memory en haar partners de wettelijke verantwoordelijke voor de site https://landofmemory.eu/ en de diensten die de site aanbiedt.

ARTICLE 1. OBJET

Het doel van deze AGV is het vaststellen van de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de site en/of diensten door de internetgebruiker. De toegang tot de site en de raadpleging van de informatie die hij bevat, impliceert dat de gebruiker zonder voorbehoud alle bepalingen aanvaardt die in deze AVV zijn vervat.

De AVU die kunnen worden gewijzigd en de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht en toegankelijk zijn op de site op de datum van toegang tot de site door de internetgebruiker.

In het algemeen verbindt de internetgebruiker zich ertoe om, in het kader van het gebruik van de site en/of de diensten, :

In geval van schending van een van deze verplichtingen, en zonder dat deze opsomming limitatief is, erkent en aanvaardt de internetgebruiker dat Land of Memory het recht heeft hem eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de site en/of de diensten of een gedeelte ervan te weigeren.

Land of Memory stelt alles in het werk om de site 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en toegankelijk te maken, ongeacht onderhouds- of beveiligingswerkzaamheden, updates, technische verbeteringen of wijzigingen in inhoud en/of presentatie.

In dit opzicht is Land of Memory gebonden door een middelenverbintenis. Land of Memory behoudt zich evenwel het recht voor om, indien nodig, de weergave van de op de site gepresenteerde informatie en gegevens op elk moment, tijdelijk of definitief, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te onderbreken. 

De internetgebruiker en de gebruiker kunnen op geen enkel ogenblik, om welke reden ook, Land of Memory aansprakelijk stellen voor één van de in dit artikel vermelde redenen.

 

.

Alle hardware en software die nodig is voor de toegang tot de site en/of het gebruik van de diensten blijven de uitsluitende verantwoordelijkheid van de internetgebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn/haar eigen gegevens, computersystemen en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen.

De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de site en/of de diensten waartoe hij zich toegang verschaft en voor de waarheidsgetrouwheid of juistheid van de gegevens en informatie die hij verstrekt.

Land van Herinnering kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolging van een internetgebruiker die zich schuldig maakt aan oneigenlijk gebruik van de site en/of de door haar aangeboden diensten.

De internetgebruiker erkent en aanvaardt in dit verband dat hij persoonlijk aansprakelijk is voor elke vordering of procedure die tegen het Land van Geheugen wordt ingesteld als gevolg van zijn oneigenlijk gebruik van de diensten en/of de site, of als gevolg van zijn gebruik, in het kader van het gebruik van de diensten, van gegevens waarvoor hij niet over de nodige rechten en/of vergunningen beschikt.

4.2 – Verantwoordelijkheid van het Land van Herinnering

Het doel van de site is de internetgebruiker in staat te stellen zich op de hoogte te stellen van de diensten en producten die door Land of Memory worden verdeeld.

De site kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Het plaatsen van hyperlinks op deze site naar andere bronnen op het internetnetwerk houdt geen bekrachtiging in van deze bronnen of van hun inhoud, en Land of Memory, uitgever van deze site, kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

Voor elke hypertext-link naar deze site moet vooraf uitdrukkelijk toestemming worden verleend door Land of Memory, dat zich het recht voorbehoudt de link op elk moment te verwijderen.

Gezien de vluchtige aard van de inhoud die kan worden verspreid, kan Land of Memory in dit verband niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van deze websites van derden in strijd is met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen.

In ieder geval kan Land of Memory niet aansprakelijk worden gesteld:

Land of Memory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen van welke aard dan ook die verband houden met de computerapparatuur of de internettoegangsverbinding van de internetgebruiker bij de toegang tot de site en meer in het algemeen de diensten.

4.3 – Overmacht

Het Land van Herinnering is niet aansprakelijk indien de uitvoering van één van zijn verplichtingen verhinderd of vertraagd wordt door overmacht in de zin van artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van natuurrampen, brand, storingen of onderbrekingen in de telecommunicatie- of elektriciteitsnetwerken.

ARTICLE 6 COOKIES, VERBINDINGSWETENSCHAPPEN

Om de internetgebruiker beter van dienst te kunnen zijn, stelt Land of Memory statistieken op over het aantal bezoeken aan zijn site. Daartoe maakt het gebruik van cookietechnologie. Een cookie is een blok gegevens waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie op te slaan over het surfen van de gebruiker op de site.

Ook slaan cookies bij het bezoeken van de https://landofmemory.eu/ tijdelijk informatie op in het geheugen of op de harde schijf van de internetgebruiker tijdens het navigeren op de site.

Zie ons cookiebeleid, direct toegankelijk op de site.

De internetgebruiker kan cookies weigeren door de procedure te volgen die beschreven staat op het volgende adres: www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Voor verduidelijking of informatie betreffende deze disclaimer kan de internetgebruiker contact opnemen met Land of Memory op het volgende e-mailadres: info@landofmemory.eu met een nauwkeurig verzoek. Binnen acht dagen zal een antwoord worden verstrekt.

KLAAR OF ONTKENNING

Voor elke klacht of betwisting kan de internetgebruiker of gebruiker rechtstreeks contact opnemen met Land of Memory via e-mail op info@landofmemory.eu met een precieze omschrijving van zijn verzoek, of kan hij Land of Memory telefonisch contacteren op info@landofmemory.eu.

Land van Herinnering is toegewijd aan:

ARTIKEL 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Land of Memory is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van de site, evenals van alle industriële eigendomsrechten van de elementen die hij bevat (logo’s, merken, enz.). Bijgevolg is, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, elke weergave, reproductie, wijziging, vervorming en/of exploitatie van de site, zijn inhoud en/of diensten, geheel of gedeeltelijk, door welk procédé en op welke drager ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het Land van het Geheugen, verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht.

Evenzo zal elk ongeoorloofd gebruik van de site, de inhoud ervan en/of de diensten de internetgebruiker strafrechtelijk en burgerrechtelijk aansprakelijk stellen op grond van een inbreuk op het auteursrecht.

Land of Memory maakt de site en de diensten bekend om er toegang toe te kunnen krijgen op het internet, en wel (i) vanaf een computer of gelijkwaardige terminal met toegang tot een of meer telecommunicatienetwerken die toegang bieden tot het internet, en surfsoftware voor het internet (zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox, enz.), (ii) vanaf een telefoonterminal met toegang tot een telecommunicatienetwerk dat toegang biedt tot het internet (3/4G-verbinding, Edge, enz.).

Elk ander gebruik van de site en/of de diensten wordt geacht voorbehouden te zijn aan Land of Memory en vormt een inbreuk op haar recht op openbaarmaking van de site en/of de diensten.

De merken, logo’s, handelsnamen, acroniemen, commerciële benamingen, tekens en/of domeinnamen van Land of Memory en/of van haar commerciële partners die op de site worden vermeld en die toegang verlenen tot de diensten die door Land of Memory ter beschikking worden gesteld, vormen onderscheidingstekens die niet mogen worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Land of Memory of van elke derde houder van alle of een deel van de intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de voormelde elementen rusten.

Elke weergave, reproductie en/of gedeeltelijke of volledige exploitatie van deze onderscheidende tekens is bijgevolg verboden en vormt een inbreuk op het merk, in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, en een wederrechtelijk gebruik van een firmanaam, merk en domeinnaam, waarvoor de auteur burgerlijk aansprakelijk kan worden gesteld.

De internetgebruiker erkent en aanvaardt dat de toegang tot de site en/of de diensten die door Land of Memory ter beschikking worden gesteld, geen enkele overdracht of concessie van intellectuele eigendomsrechten inhoudt. De internetgebruiker erkent dat de techniek van het integreren van een of meer links in de site, zonder toestemming van Land of Memory, met de bedoeling een andere internetgebruiker toegang te verschaffen tot een website die niet aan Land of Memory toebehoort, de techniek van “framing” genoemd, verboden is.

ARTIKEL 9. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

Voor informatie over de bescherming van persoonsgegevens en het gebruik van cookies door Land of Memory kan de internetgebruiker het privacybeleid (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en het cookiebeleid raadplegen, die rechtstreeks op de site toegankelijk zijn.

 ARTIKEL 10. DUUR VAN DE DIENSTEN

Het recht van de gebruiker op toegang tot en gebruik van de diensten wordt ingetrokken en zijn toegangscodes worden gedeactiveerd in de volgende gevallen

 ARTIKEL 11. DIVISIBILITEIT

In het geval dat een bepaling van deze GBV nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard om welke reden of door welke jurisdictie of autoriteit dan ook, zelfs bij een definitieve en bindende beslissing, zal een dergelijke nietigheid de geldigheid van enige andere bepaling niet beïnvloeden.

Deze laatste blijven van kracht en worden toegepast alsof de AV/CS zonder de ongeldig verklaarde clausule was gesloten, niettegenstaande enerzijds de eventuele contractuele ondeelbaarheid tussen de ongeldig verklaarde clausule(s) en de andere clausules en anderzijds de eventuele bepaling van de beslissende aard van de ongeldig verklaarde clausule.

ARTIKEL 12. GESCHILLEN

De AV worden beheerst door het Belgisch recht.

De internetgebruiker en het Land van Herinnering verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de uitvoering van de AV en meer in het algemeen uit het gebruik van de site of de diensten, in der minne te regelen.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving per aangetekende brief (aan Land of Memory, Place de la République Française 1, Luik, België) door een van de partijen van de noodzaak om een dergelijke schikking na te streven, zal elk geschil tussen de internetgebruiker en Land of Memory met betrekking tot de geldigheid, de sluiting, de interpretatie of de uitvoering van de AV worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, afhankelijk van de aard van het geschil.